หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักพัฒนาระบบงาน : www.jsrd.coj.go.th
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง  
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม2558  
ติดต่อหน่วยงาน  
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ  
 
ผู้ดูแลระบบ 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เรื่อง แนวทางบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ข้อ ๘ ที่กำหนดให้ศาลรายงานคดีตามแบบรายงานสถิติคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นรายเดือน ต่อสำนักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมส่งรายงานคดีดังกล่าวไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม ไม่ต้องส่งไปที่สำนักประธานศาลฎีกา


แก้ไข 

 


1. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

2. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (สำหรับศาลที่ download คู่มือไปใช้ก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2558)


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1174 )
โครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปี พ.ศ. 2558   3 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 2041 )
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3134 )
หนังสือเวียน ศย 002/ว157 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1971 )
หนังสือเวียน ศย 002/ว159 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2558   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 784 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 679 )
แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการตุลาการ   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 637 )
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มาติดต่อราชการ   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 747 )
แนวทางเปิดเปิดทำการศาลนอกเวลา ปี 2558 (ศาลสูง)   21 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 366 )
แนวทางเปิดทำการศาลนอกเวลาปี ๒๕๕๘   16 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 915 )
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการผัดฟ้อง/ฝากขังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)   10 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 2044 )
ข่าวการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ พ.ศ. 2557   19 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 2652 )
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   19 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 2514 )
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง   10 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 787 )
วีดิทัศน์นำเสนอผลงานศาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1954 )
รายชื่อศาลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ พ.ศ. 2557   2 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2689 )
เอกสารรับรองและความเห็นการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยฯ   9 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 827 )
ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2557)   29 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 2097 )
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ฯ   21 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 1006 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ (ตัวชี้วัดที่ 034_3ฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 771 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ และศาลแพ่งฯ (ตัวชี้วัดที่ฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 201 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ และศาลแพ่ง   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 170 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 605 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ   21 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 905 )
แบบรายงานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์คำของบประมาณโครงการเปิดทำการฯ   13 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 802 )
ขอแก้ไขคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ หน้า 35   7 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1231 )
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ (เพิ่มเติม)   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 2458 )
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 6578 )
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลยุติธรรม (ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2)   29 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 2188 )
แบบรายผลการปฏิบัติราชการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (เพิ่มเติม)   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 2710 )
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรฯ   13 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 6592 )
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาฯ   7 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 3512 )
เกณฑ์อัตรากำลัง ตามมติ ก.บ.ศ 10 มกราคม 2544   5 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 860 )
แบบสำรวจความพึงพอใจฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 623 )
แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการโครงการนอกเวลาฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 654 )
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาฯ(รายเดือน)   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 601 )
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 340 )
แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 68 )
แบบสรุปรายงานการปฎิบัติราชการโครงการนอกเวลาฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 48 )
คำอธิบายการกรอกข้อมูล(รายเดือน/สรุปรวม)   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 353 )
แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการนอกเวลาฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 891 )
คำอธิบายการกรอกข้อมูล แบบคำขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการนอกเวลาฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 425 )
คำอธิบายแนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ เพิ่มเติม   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 525 )
หนังสือเวียนที่ ศย 022/ว724 โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ งบประมาณ 2558 สำหรับศาลชั้นต้น   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 691 )
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการนอกเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ2558 ของศาลชั้นต้น   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1205 )
ข่าวศาลยุติธรรม   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 452 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)