หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักพัฒนาระบบงาน : www.jsrd.coj.go.th
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
สารพัฒน์ สา-ระ-พัด  
ติดต่อหน่วยงาน  
โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ  
ผู้ดูแลระบบ 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ และศาลแพ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดที่ 064_31 หน้า 108

ขอแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ษ. 2557 กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว ตัวชี้วัดที่ 034_33 หน้า 116

ขอแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ
และศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร

ขอแก้ไขคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว


การสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบการพิจารณาคดี
ครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557


ขอแก้ไขแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หน้า 14 ข้อ 053_24
  

ขอแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มิติที่ 4 ข้อ 054_32 ระดับที่ 2  ข้อย่อยที่ 1
จาก "ปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรมที่สำนักเทคโยโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาขึ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556"
เปลี่ยนเป็น "ปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรมที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาขึ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557"

การเปลี่ยนแปลงรอบการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดี
ในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง  


ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ (ตัวชี้วัดที่ 034_3ฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 485 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ และศาลแพ่งฯ (ตัวชี้วัดที่ฯ   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 113 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลชำนัญพิเศษ และศาลแพ่ง   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 113 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว   25 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 355 )
การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557   24 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 582 )
แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ   21 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 725 )
แบบรายงานข้อมูลประกอบการวิเคราะห์คำของบประมาณโครงการเปิดทำการฯ   13 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 702 )
ขอแก้ไขคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวงฯ หน้า 35   7 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 1120 )
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ (เพิ่มเติม)   6 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 2122 )
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   5 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 5566 )
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลยุติธรรม (ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2)   29 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 2026 )
แบบรายผลการปฏิบัติราชการของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9 (เพิ่มเติม)   23 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 2491 )
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรฯ   13 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 5995 )
การสำรวจและเก็บข้อมูลคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 2236 )
แนวทางการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาฯ   7 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 3155 )
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพระบบบันทึกภาพและเสียงในการสืบพยานด้วย DVD ในการพิจารณาคดีเลือกตั้ฯ   17 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 479 )
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   2 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 4516 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมฯ   30 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 5354 )
ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)   19 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 2259 )
คู่มือการดำเนินการตามระบบคุมควบภายในของหน่วยงานฯ   19 ส.ค. 2556 ( อ่าน : 2882 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น   18 ก.ค. 2556 ( อ่าน : 2628 )
ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม   20 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 2143 )
การสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ   15 พ.ค. 2556 ( อ่าน : 825 )
สำรวจความพึงพอใจเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   21 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 1643 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานฯ   30 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 4264 )
โครงการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   7 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 1033 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)